e-savjetovanje

Objava Nacrta Proračuna za 2020. godinu u svrhu savjetovanja s javnošću

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i
85/15), Općina Lanišće objavljuje Nacrt proračuna za 2020. godinu u svrhu savjetovanja s
javnošću.
Proračun Općine Lanišće je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju
rashodi i izdaci u skladu sa Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), a predlaže ga
načelnik Općine Lanišće, Općinskom vijeću koje ga donosi. Proračun i projekcije se donose do
konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.
Člankom 39. istog Zakona predstavničko tijelo donosi proračun i projekcije na trećoj,
odnosno drugoj razini ekonomske klasifikacije, ali iz razloga boljeg razumijevanja i
transparentnosti, u Nacrtu prijedloga proračuna za 2020. godinu, podaci su prikazani na razini
osnovnog računa. Izuzetak je financiranje aktivnosti pojedinih udruga, i to iz razloga stupanja
na snagu Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i
projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), temeljem koje će, za sve
udruge i druge neprofitne organizacije, nakon donošenja Proračuna, biti objavljen Javni poziv
za financiranje programa i projekata javnih potreba Općine Lanišće za 2020. godinu.
Sudjelovati u ovom savjetovanju možete svojim primjedbama i prijedlozima koje
podnosite na priloženom obrascu elektroničkim putem na e-mail adresu opcina.lanisce@pu.t-com.hr, ili putem
pošte na adresu Općina Lanišće, Lanišće 2, 52420 Buzet. Primjedbe koje će se uvažiti biti će uključene u konačni
prijedlog o kojem na svojoj sjednici raspravlja i odlučuje Općinsko vijeće Općine Lanišće. Savjetovanje ostaje
otvorenim do 10. prosinca 2019. godine. Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i
razmotreni te će se o istim sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web
stranici Općine Lanišće.

_________________________________________________________________

En la web de sinuosas intenciones, que han comercializado pastillas de producción china sin ningún estándar de calidad, adhiriendo sustancias nocivas para la salud y en algunos casos no tienen por lo menos una muestra del componente. Los cialis generico en venta pertenecen a farmacéuticas de India, que tienen competencia tecnológica con los mercados occidentales y son dirigidos a la venta inmediatamente. La diferencia de precio solo se debe a la gran inversión de la industria farmacéutica se mantienen prácticamente iguales en toda España, por lo que se puede estar expuesto a algunas distribuidoras con productos que generen algunos efectos secundarios, por!